PROSO - פיתוח והכשרת מנהלים

ניסו אדטו

מנהל אגף הדרכה ופיתוח ארגוני HOT

בעשרים השנים האחרונות עוסק ניסו בתחום משאבי האנוש, בארגונים שונים ובתפקידים מגוונים, מרביתם בניהול פיתוח ארגוני ומערכות למידה. כיום מנהל את אגף הדרכה ופיתוח ארגוני בחברת HOT.

יחידות לימוד בהדרכת ניסו אדטו

ניהול פרואקטיבי

כמנהל, מצופה ממך להתמודד עם תכיפות השינויים אותם הארגון או הסביבה העסקית מכתיבה. אך האם אתה מנהל את המציאות או מתנהל בה? בכדי להיות מנהל אפקטיבי יותר, אתה נדרש לגלות יכולות ניהול פרואקטיבי. עד כמה אתה פרואקטיבי? ומה יחשב לפרואקטיביות בניהול? ביחידה זו נברר את הסוגיה שהתחילה להיחקר רק בשנים האחרונות – ניהול פרואקטיבי.

מרצהניסו אדטו משך הקורס29 דקות, 9 פרקים

ניהול פרואקטיבי

מרצהניסו אדטו משך הקורס29 דקות, 9 פרקים

כמנהל, מצופה ממך להתמודד עם תכיפות השינויים אותם הארגון או הסביבה העסקית מכתיבה. אך האם אתה מנהל את המציאות או מתנהל בה? בכדי להיות מנהל אפקטיבי יותר, אתה נדרש לגלות יכולות ניהול פרואקטיבי. עד כמה אתה פרואקטיבי? ומה יחשב לפרואקטיביות בניהול? ביחידה זו נברר את הסוגיה שהתחילה להיחקר רק בשנים האחרונות – ניהול פרואקטיבי.

Playscape
כל הזכויות שמורות ל-PROSO כלי ניהול דיגיטליים (2014) בע"מ, PROSO הוא סימן רשום מס' 255580 ®

כניסה למערכת   שכחתי סיסמה

הרשמה